Besloten ruimte

Besloten ruimte

De cursus Veilig werken in een besloten ruimte is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in besloten ruimtes werkzaamheden verricht en/of inspecties uitvoert.

Het werken in een besloten ruimte zoals kruipruimtes, ketels, opslagtanks, ruimen van schepen, procesinstallaties etc. brengt grote risico’s met zich mee.

Voor dat u in een besloten ruimte gaat en mag werken, moet u van tevoren een aantal noodzakelijk voorbereidingen treffen. En deze schriftelijk vast leggen. Dit kan u doen door gebruik te maken voor een opdrachtenformulier waarin de werkomstandigheden worden beschreven.

Met de training veilig werken in besloten ruimtes/confined spaces basic training krijgt u inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan de werkvloer. Daarnaast leert u maatregelen die een veilige betreding en veilig werken mogelijk maken.

Maar wat zijn die noodzakelijke voorbereidende maatregelen?

 • De ruimte leeg moet leeg gemaakt zijn en goed geventileerd. Zodanig dat de ruimten vrij blijft van lucht mengsel en explosieve damp, als het niet mogelijk is moet de periode waarin de ruimte explosief is, zo kort mogelijk worden gehouden.
 • Leidingen die aangesloten zitten aan de besloten ruimte los te koppelen of afbinden.
 • Gevaarlijke gassen verwijderen.
 • Als u het mangatwacht gaat openen moeten brandblusmiddelen en onafhankelijk adembeschermingsapparatuur aanwezig zijn.

Bij het werken in of aan besloten ruimte moet er ten alle tijden iemand aanwezig zijn die toezicht houdt. Deze persoon mag een preventiemedewerker zijn die ervoor zorgt dat alle maatregelen worden nageleefd om veilig de ruimte te kunnen betreden.

Zolang de persoon in de besloten ruimten aan het werk, dient er minsten 1 persoon bij de toegang van de ruimte aanwezig te zijn. Deze is verplicht zodat er onmiddellijk gereageerd kan worden op het moment dat er hulp nodig is. De persoon in de buitenruimten moet ten alle tijden contact houden met persoon buiten de besloten ruimte.

Wat wordt er behandeld in de cursus?

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De theorie en praktijk worden zo verweven dat de cursus een interactief karakter heeft. Hierdoor wordt u extra gemotiveerd om actief deel te nemen aan de cursus. Tijdens de cursus worden er de volgende onderdelen behandeld:

–       Gevaren en risico’s van besloten ruimtes

–       De maatregelen voorafgaand aan en tijdens de betreding om veilig te kunnen werken

–       Het doel en het gebruik van een werk (betredings) vergunning

–       De werking en het lezen van gasmeetapparatuur

–       Overzicht van PBM’s en betredings-hulpmiddelen

–       De taak van een veiligheidswacht en de daarvoor geleden (bedrijfs) voorschriften

–       De verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om veilig te werken

–       Wat te doen in een noodsituatie

Theorie

 • Arbowet
 • Normen en richtlijnen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Val beschermingsmiddelen
 • Lock-out en tag-out procedures
 • Vergunningssysteem
 • Gevaarlijke atmosfeer herkennen en beoordelen
 • Veiligheidsmaatregelen besloten ruimte
 • Interpretatie metingen
 • Introductie betreden

Praktijk

 • Verstikking
 • Elektriciteit
 • Bedwelming
 • Brand en explosie
 • Ventilatie
 • Veiligheidstoezicht
 • Noodprocedures uit te voeren
 • Communicatie

Besloten ruimte certificaat halen

Wanneer u de besloten ruimte cursus met een voldoende afrondt, krijgt u na afloop het certificaat Veilig Confined spaces basic training. Daarnaast wordt uw certificaat Veilig Confined spaces basic training opgenomen in het diploma register. Het certificaat is 3 jaar geldig. Hierna dient u een herhalingscursus te volgen.

Doel besloten ruimte cursus

Het doel van de besloten ruimte/confined spaces basic training is het aanleren van zowel de belangrijkste theorie, als ook de uitvoering in de praktijk wat betreft werken in een besloten ruimte. Hiermee voldoet de cursist aan de door de Arbowet en de inspectie SZW gestelde eisen.

Arbowet

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Arbo-wet is onder andere de zorg voor de arbeidsomstandigheden. Dit is een gezamenlijke taak voor zowel werkgevers als werknemers. De Arbo-wet schrijft dus ook een verantwoordelijkheid voor aan de werknemer. Dit zegt de Arbo-wet hierover: “Alle werknemers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van hemzelf of van anderen.”

Op het moment dat er een ongeval ontstaat door onverschilligheid, onoplettendheid of onveilig werken, moet u kunnen aantonen dat uw medewerkers kundig genoeg zijn om in een besloten ruimte te kunnen werken. Om onduidelijkheid en eventueel een discussie met de verzekering achteraf te voorkomen, is het dus aan te raden een Veilig Confined spaces basic training certificaat te halen.

De verplichtingen worden namelijk gesteld door de Arbo-wet en verzekeraars. Wanneer de werknemer in bezit is van een Veilig Confined spaces basic training certificaat ontstaan er geen discussies en wordt er voldaan aan alle eisen van de Arbowet en verzekeraars. Tevens wordt er ook een veilige werkplek gecreëerd. Mocht er nu nood aan de man zijn, dan bent u, en uw werknemers goed verzekerd.

Onze cursussen

KAP Opleidingen biedt een besloten ruimte/confined spaces basic training aan: